Softver za BZR

BAZIS-LOGO-01

O softverskoj aplikaciji

Softverska aplikacija za vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu BAZIS, predstavlja kompletno rešenje za vođenje i čuvanje obrazaca, obaveštavanje i izveštavanje, koje pokriva sve aspekte procesa bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Aplikacija obuhvata sledeće funkcionalnosti:

 • Obaveštenja
 • Unos podataka
 • Generisanje izveštaja i njihovo čuvanje kroz sistem za upravljanje dokumentacijom
 • Izveštavanje

 

Obaveštenja pružaju jednostavan i informativan prikaz trenutnog stanja sistema. Korišćen je „semafor“ sistem:

 • zelena boja ukazuje da su svi parametri sistema u skladu sa zakonskim zahtevima
 • žuta boja obaveštava o predstojećim obavezama (na primer, lekarski pregled za nekog zaposlenog ističe u narednih mesec dana)
 • crvena poziva na hitno reagovanje, obzirom da određeni parametri sistema van zakonskih granica (na primer, zaposlenom je istekao lekarski pregled)

BAZIS aplikacija

 

Slika 1 ilustruje modul za obaveštenja. Trenutno je podržano oko 40 obaveštenja, prezentujući na vreme korisniku stanje o svim segmentima sistema. Podešavanja se mogu prilagoditi pojedinačnim potrebama, i to na način da korisnik može da izabere da li želi da vidi neko obaveštenje ili ne, kao i da za „žuta“ obaveštenja izabere vremenski period. Na primer, korisnik može da bude obavešten o svim lekarskim pregledima koji treba da se realizuju u narednih 30 dana, ali se po potrebni može produžiti na 60 ili 90 dana.

 

Unos podataka je organizovan u 14 delova, prateći strukturu Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Podržani su sledeći obrasci:

  1. Obrazac 1 – Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom
  2. Obrazac 2 – Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima
  3. Obrazac 3 – Evidencija o povredama na radu
  4. Povredni list
  5. Obrazac 4 – Evidencija o profesionalnim oboljenjima
  6. Obrazac 5 – Evidencija o bolestima u vezi sa radom
  7. Obrazac 6 – Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad
  8. Obrazac 7 – Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada
  9. Obrazac 8 – Evidencija o izvršenim ispitivanjima radne okoline
  10. Obrazac 9 – Evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima opreme za rad
  11. Obrazac 10 – Evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
  12. Reversi za ličnu zaštitnu opremu
  13. Obrazac 11 – Evidencija o prijavama povredna radu
  14. Obrazac 12 – Evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja
  15. Obrazac 13 – Evidencija o prijavama bolesti u vezi sa radom
  16. Obrazac 14 – Evidencija o prijavama opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih

BAZIS Meni

 

Editori su jednostavni za upotrebu, intuitivni i podržavaju rad sa velikom količinom podataka.

Pošto se od organizacija zahteva da svoje obrasce čuvaju u propisanom obliku, aplikacija podržava generisanje obrazaca u traženoj formi, u pdf formatu. U nastavku je dat izveštaj generisan kroz formu prikazanu na Slici 2.

 

Svaki obrazac koji je generisala aplikacija se čuva u bazi i jednostavno ga je naći. Pored toga, dokumenta poput raznih uputstava, izveštaja i skeniranih dokumenata se mogu učitati u bazu. Na taj način aplikacija korisnicima pruža koristi sistema za upravljanje dokumentacijom.

Svaki obrazac ima svoju formu za izveštaje, pružajući maksimalnu fleksibilnost.

 

BAZIS Ekran 03

 

Na primeru forme za upite o povredama, korisnik može da definiše sledeće kriterijume: ime zaposlenog, organizacionu strukturu, radno mesto, izvor povrede, uzrok povrede, itd.

Softver nema ograničenja po pitanju broja unosa (organizacionh celina, zaposlenih, radnih mesta, opreme za rad, …).

 

Način pristupa softveru

 

Softveru pristupa online: aplikacija se nalazi na našim serverima, tako da Vam je za pristup neophodan samo računar sa Internet konekcijom. Prednosti ovog načina pristupa su sledeće:

 • Nema potrebe za ulaganjem u hardver i IT osoblje
 • Aplikaciji možete pristupiti sa bilo kog računara koji ima konekciju ka Internetu
 • Uvek imate pristup najnovijoj verziji

 

U slučaju dodatnih pitanja molimo Vas da nas kontaktirate.

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine