Remedijacija tla i podzemnih voda

Remedijacija zemljišta i podzemnih voda se vrši za potrebe sanacije postojećeg zagađenja, bilo kao posledica ekscesnih izlivanja opasnih materija ili dugotrajne loše prakse rukovanja opasnim materijama, odnosno opasnim otpadom, u cilju sniženja koncentracije zagađujućih materija do nivoa koji je zakonom predviđen ili koji ne predstavlja opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

U zavisnosti od vrste i obima zagađenja, kao i zagađenog medija (podzemne i površinske vode ili zemljište) primenjuju se različite metode remedijacije kao što su remedijacija crpenjem i tretmanom vode, bioremedijacija aplikacijom adekvatnih sojeva bakterija, itd.

Aktivnosti na remedijaciji se izvode kroz sledeće faze:

  1. Istraživanja u cilju identifikaciju vrste i obima zagađenja,
  2. Izrada modela disperzije zagađujuće materije u prirodnoj sredini,
  3. Laboratorijski pilot testovi remedijacije,
  4. Terenski pilot testovi remedijacije,
  5. Izvođenje remedijacije uz kontrolna uzorkovanja i merenja.

Kada zakonskom regulativom nisu definisani ciljani parametri remedijacije, oni se definišu izradom procene rizika na zdravlje čoveka i životnu sredinu, u skladu sa svetskom praksom.

Projekti remedijacije vršeni su za potrebe naših klijenata iz oblasti naftne i hemijske industrije.Listu referntnih projekata možete preuzeti ovde

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine