Integrisana dozvola (IPPC)

Integrisana dozvola-Zakonska obaveza operatera

Pristupite pribavljanju Integrisane dozvole u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije. Izbegnite plaćanje visokih kazni i kontrolišite zagađivanje životne sredine.

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 i 72/2009) definisane su mere i uslovi zaštite životne sredine. Jedna od preventivnih mera je Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine. Za rad novih i postojećih postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi i životnu sredinu ili materijalna dobra pribavlja se Integrisana dozvola kojom se obezbeđuje sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine.
Vrste aktivnosti i postrojenja, uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole, nadzor i druga pitanja od značaja za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine uređeni su Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004).

Koji operateri su u obavezi da podnesu zahtev za izdavanje Integrisane dozvole?

Operateri čije aktivnosti i postrojenja mogu imati negativne posledice na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra dužni su da pribave Integrisanu dozvolu.

Da li je operater u obavezi da pribavi integrisanu dozvolu definisano je Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koja se izdaje Integrisana dozvola („Sl. glasnik RS“, br. 84/2005).  Vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola odštampane su uz navedenu uredbu i čine njen sastavni deo.
Rok za podnošenje zahteva za izdavanje Integrisane dozvole
Rok za podnošenje zahteva za izdavanja Integrisane dozvole definisan je Uredbom o utvrđivanju programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Sl. glasnik RS“, br. 108/2008).

Zahtev za izdavanje Integrisane dozvole, prateća dokumentacija i odgovarajući prilozi

Operater koji je u obavezi da pribavi Integrisanu dozvolu dužan je da nadležnom organu dostavi zahtev za izdavanje Integrisane dozvole, prateću dokumentaciju i odgovarajuće priloge.

Zahtev za izdavanje Integrisane dozvole se izrađuje u skladu sa Pravilnikom o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Sl. glasnik RS“, br. 30/2006).

Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje Integrisane dozvole:

 •     Procena opasnosti od udesa (Politika prevencije udesa / Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa);
 •     Studija o proceni uticaja na životnu sredinu (zatečenog stanja i novih projekata);
 •     Plan vršenja monitoringa;
 •     Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica;
 •     Plan upravljanja otpadom;
 •     Program mera prilagođavanja rada postojećih postrojenja ili aktivnosti uslovima propisanim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004);
 •     Plan mera za efikasno korišćenje energije;
 •     Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

Obavezni prilozi koji se prilažu uz zahtev za izdavanje Integrisane dozvole:

 •     Projekat za planirano, odnosno izgrađeno postrojenje;
 •     Izveštaj o poslednjem tehničkom pregledu;
 •     Rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine;
 •     Vodna dozvola;
 •     Akt o korišćenju prirodnih resursa;
 •     Upotrebne dozvole za proizvodne, skladišne i energetske objekte;
 •     Rešenje o saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa ili Politiku prevencije udesa (Seveso II direktiva);

Rešenje o saglasnsoti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (zatečenog stanja i novih projekata).

Listu naših referentnih projekata možete pogledati ovde

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine