Savetnik za Hemikalije

Savetnik za hemikalije je lice koje se stara o pravilnom upravljanju hemikalijama. Da bi se opasnim hemikalijama upravljalo na način koji vodi ka smanjenju rizika i  minimizaciji štetnog efekta tih hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu i osigurala  primena preventivnih mera, savetnik za hemikalije stara se da zakoni i propisi koji su  relevantni za ovu oblast budu pravilno primenjeni.

 

Savetnik za hemikalije pruža usluge : ­

  • pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o  hemikaliji); ­
  • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i  oglašavanje hemikalija;
  • ­ u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet; ­
  • sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija; ­
  • informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničena proizvodnje, stavljanja u promet i  korišćenja određenih opasnih hemikalija, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o  hemikalijama; ­
  • pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu; ­
  • u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod; ­
  • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje  biocidnih proizvoda; ­
  • pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog  proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije; ­
  • u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima.

 

Ko je u obavezi da angažuje savetnika za hemikalije?

Snabdevač opasnih hemikalija odnosno pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač,  uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi  savetnika za hemikalije.

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine