Zaštita od hemijskog udesa-Seveso II Direktiva

Zaštita od hemijskog udesa je jedna od mera zaštite od opasnih materija koja je obaveza svih SEVESO postrojenja

Seveso postrojenje, odnosno postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna opasna materija u jednakim ili većim količinama od propisanih jeste tehnička jedinica unutar kompleksa gde se opasne materije proizvode, koriste, skladište ili se njima rukuje. Postrojenje uključuje svu opremu, zgrade, cevovode, mašine, alate, interne koloseke i depoe, dokove, istovarna pristaništa za postrojenja, pristane, skladišta ili slične građevine, na vodi ili kopnu, a koje su nužne za funkcionisanje postrojenja.

Ispoštujte vašu zakonsku obavezu na vreme i pristupite primeni novog seta Pravilnika iz oblasti zaštite od hemijskog udesa (Seveso II direktiva)

U junu 2010. godine usvojena su podzakonska akta iz oblasti hemijskog udesa (set Pravilnika) kojima su definisani kriterijumi, sadržina, metodologija i rokovi izrade potrebnih dokumenata. Usvajanjem ovih pravilnka prestao je da važi Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica (Sl. glasnik RS br.60/94, 63/94 ispr).

Proverite da li ste operater Seveso postrojenja

Svi operateri Seveso postrojenja, odnosno kompleksa dužni su da preduzmu sve neophodne mere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanja uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu u cilju stvaranja uslova za upravljanje rizikom. Da li operater pripada Seveso postrojenju definisano je Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater Seveso postrojenja, odnosno kompleksa (Sl. glasnik RS br. 41/2010) i Uputstvom za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater Seveso postrojenja (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, avgust 2010.). Na osnovu ovog Pravilnika definišu se operateri koji ne pripadaju Seveso postrojenjima, odnosno kompleksima, zatim Seveso postrojenja nižeg reda i višeg reda. Seveso postrojenja nižeg reda u obavezi su da izrade dokument Politika prevencije Udesa. Seveso postrojenja višeg reda su u obavezi da izrade Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.

Izradite Obaveštenje o Seveso postrojenju odnosno kompleksu

Obaveštenje o Seveso postrojenju odnosno kompleksu definisano je Pravilnikom o sadržini obaveštenja o novom Seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem Seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada Seveso postrojenja, odnosno kompleksa (Sl. glasnik RS br. 41/2010) i Uputstvom operaterima za popunjavenje Obaveštenja o novom Seveso postrojenju, odnosno kompleksu, postojećem Seveso postrojenju odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada Seveso postrojenja, odnosno kompleksa (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, avgust 2010.).

Izradite neophodne dokumente iz oblasti zaštite od hemijskog udesa

Operater Seveso postrojenja, odnosno kompleksa dužan je da izradi Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa, u zavisnosti od količina opasnih materija kojima vrši aktivnosti i da preduzme mere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, utvrđene u tim dokumentima. Sadržina i metodologija izrade dokumenata bliže je propisana Pavilnikom o sadržini Politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa (Sl. glasnik RS br. 41/2010). Politiku prevencije izrađuju Seveso operateri nižeg reda, dok Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa izrađuju Seveso operateri višeg reda.

Izradite Planove zaštite od udesa

na nivou postrojenja, odnosno kompleksa sa ugrađenim segmentima podataka neophodnih nadležnom organu i lokalnoj samoupravi za izradu planova na višem nivou.

Ažurirajte Vaše stare dokumente

(Procena opasnosti od hemijskog udesa i Plan zaštite od udesa) u skladu sa novom zakonskom regulativom na najlakši i najbolji način u skladu sa promenama u vašem preduzeću (izmene proizvodnih procesa, rekonstrukcije, organizacione promene) i promenama zakonske regulative.

Listu naših referentnih projekata možete preuzeti ovde

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine