Archive for the ‘Vesti’ Category

Američki “Delphi” otvara proizvodni pogon u halama “Neobusa” u Novom Sadu

Vodeća svetskla kompanija za proizvodnju auto delova “Delphi” otvoriće svoje pogone u iznajmljenim halama “Neobusa”, u industrijskoj zoni Novog Sada, saopšteno je na zvaničnoj stranici Grada.

Kompanija Dekonta d.o.o. je učestvovala u proceni zatečenog stanja životne sredine predmetne lokacije i uspešno savetovala kompaniju “Delphi” u cilju alokacije od nasleđivanja odgovornosti za eventualna zagađenja koja se mogu javiti usled istorijske upotrebe lokacije.

Originalni članak na portalu eKapija možete pogledati ovde

Dekonta stekla status Kvalifikovanog Izvođača sa aspekta HSE

Dekonta je 16.10.2015. godine stekla status ’Kvalifikovani Izvođač sa aspekta HSE’ za izvođenje aktivnosti/poslova u oblasti zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada. Ovaj status će imati sledeće 3 godine, nakon čega se isti obnavlja.

Rešenja u oblasti upravljanja otpadom – JP “Elektroprivreda Srbije”

Dekonta d.o.o. je zajedno sa kompanijom Tekon tehnokosalting d.o.o. učestvovala u izradi studije “Tehno-ekonomska analiza upravljanja plivajućim otpadom u Privrednom društvu Drinsko-Limske hidroelektrane”, koja je 24. juna  jednoglasno usvojena na sednici stručnog saveta JP “Elektroprivreda Srbije”.

Studija je posebno obuhvatila sistematizaciju domaćih i stranih iskustava, izradu katastra deponija uz primenu GIS-a, kvantifikaciju uticaja plivajućeg otpada na proces proizvodnje električne energije i kvaliteta vodotokova uzvodno od brana, predloge integralnog prisupa rešavanju problema plivajučeg otpada, predloge tehničkog rešenja, ekonomsku analizu upravljanja plivajučim otpadom i dr.

NIS A.D. Novi Sad dobio saglasnost za Seveso dokumenta

Lepe vesti stižu iz Novog Sada: NIS ad Novi Sad, Blok Prerada, Rafinerija nafte Pančevo, vodeća kompanija za preradu nafte u jugoistočnoj Evropi, dobila je saglasnost na izrađena SEVESO dokumenta (Izveštaj o bezbedenosti i Plan zaštite od udesa). Kompletan postupak pribavljanja saglasnosti na SEVESO dokumenta, vodilo je naše preduzeće. Tekst saglasnosti  možete pogledati klikom ovde.

Još jedan uspeh: Messer Tehnogas dobio IPPC

Još jedan uspeh naše kuće: Messer Tehnogas, vodeća  kompanija za proizvodnju i promet industrijskih, medicinskih i specijalnih gasova u jugoistočnoj Evropi, dobila je Integrisanu dozvolu (IPPC). Kompletan postupak pribavljanja Integrisane dozvole,  od izrade zahteva i kompletne dokumentacije, vodila je kompanija Dekonta d.o.o. Beograd. Tekst dozvole možete pogledati klikom ovde.

Doneta uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija

Doneta je uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Na osnovu člana 93. stav 2. tačka 2) Zakona o vodama (“Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada је donеla Uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama, i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 50/2012 od 18.5.2012. godine.

Uredbom se propisuju granične vrednosti zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i u sedimentu. Granične vrednosti zagađujućih materija su tabelarno predstavljene u prilozima Uredbe. Rok za dostizanje graničnih vrednosti određuje se u skladu sa dinamikom utvrđenom planovima upravljanja vodama, a najkasniji rok za njihovo dostizanje je 31. decembar 2032. godine.

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine