Rešenja u oblasti upravljanja otpadom – JP “Elektroprivreda Srbije”

Dekonta d.o.o. je zajedno sa kompanijom Tekon tehnokosalting d.o.o. učestvovala u izradi studije “Tehno-ekonomska analiza upravljanja plivajućim otpadom u Privrednom društvu Drinsko-Limske hidroelektrane”, koja je 24. juna  jednoglasno usvojena na sednici stručnog saveta JP “Elektroprivreda Srbije”.

Studija je posebno obuhvatila sistematizaciju domaćih i stranih iskustava, izradu katastra deponija uz primenu GIS-a, kvantifikaciju uticaja plivajućeg otpada na proces proizvodnje električne energije i kvaliteta vodotokova uzvodno od brana, predloge integralnog prisupa rešavanju problema plivajučeg otpada, predloge tehničkog rešenja, ekonomsku analizu upravljanja plivajučim otpadom i dr.