Posts Tagged ‘vesti’

NIS A.D. Novi Sad dobio saglasnost za Seveso dokumenta

Lepe vesti stižu iz Novog Sada: NIS ad Novi Sad, Blok Prerada, Rafinerija nafte Pančevo, vodeća kompanija za preradu nafte u jugoistočnoj Evropi, dobila je saglasnost na izrađena SEVESO dokumenta (Izveštaj o bezbedenosti i Plan zaštite od udesa). Kompletan postupak pribavljanja saglasnosti na SEVESO dokumenta, vodilo je naše preduzeće. Tekst saglasnosti  možete pogledati klikom ovde.

Doneta uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija

Doneta je uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Na osnovu člana 93. stav 2. tačka 2) Zakona o vodama (“Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada је donеla Uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama, i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 50/2012 od 18.5.2012. godine.

Uredbom se propisuju granične vrednosti zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i u sedimentu. Granične vrednosti zagađujućih materija su tabelarno predstavljene u prilozima Uredbe. Rok za dostizanje graničnih vrednosti određuje se u skladu sa dinamikom utvrđenom planovima upravljanja vodama, a najkasniji rok za njihovo dostizanje je 31. decembar 2032. godine.

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine